CrowdWork Job Campaign

Crowdsourcing

Khái niệm

Crowdsourcing là hình thức tạo ra sản phẩm, thu thập thông tin hoặc ý kiến từ một nhóm người đông đảo gửi dữ liệu của mình qua Internet, mạng xã hội hoặc ứng dụng điện thoại thông minh.

wc_art_crowdsourcing1_en

Crowdsourcing là hình thức tạo ra sản phẩm, thu thập thông tin hoặc ý kiến từ một nhóm người đông đảo gửi dữ liệu của mình qua Internet, mạng xã hội hoặc ứng dụng điện thoại thông minh.

Crowdsourcing là hình thức tạo ra sản phẩm, thu thập thông tin hoặc ý kiến từ một nhóm người đông đảo gửi dữ liệu của mình qua Internet, mạng xã hội hoặc ứng dụng điện thoại thông minh. Crowdsourcing cho phép các công ty thuê nhân công từ mọi nơi trong nước hoặc trên thế giới, điều này cho phép các doanh nghiệp khai thác được rất nhiều kĩ năng và chuyên môn mà không phải tốn chi phí hoạt động bình thường như đối với nhân viên nội bộ. Crowdsourcing cho phép các công ty thuê nhân công từ mọi nơi trong nước hoặc trên thế giới, điều này cho phép các doanh nghiệp khai thác được rất nhiều kĩ năng và chuyên môn mà không phải tốn chi phí hoạt động bình thường như đối với nhân viên nội bộ. Crowdsourcing cho phép các công ty thuê nhân công từ mọi nơi trong nước hoặc trên thế giới, điều này cho phép các doanh nghiệp khai thác được rất nhiều kĩ năng và chuyên môn mà không phải tốn chi phí hoạt động bình thường như đối với nhân viên nội bộ.

Crowdsourcing là hình thức tạo ra sản phẩm, thu thập thông tin hoặc ý kiến từ một nhóm người đông đảo gửi dữ liệu của mình qua Internet, mạng xã hội hoặc ứng dụng điện thoại thông minh. Crowdsourcing cho phép các công ty thuê nhân công từ mọi nơi trong nước hoặc trên thế giới, điều này cho phép các doanh nghiệp khai thác được rất nhiều kĩ năng và chuyên môn mà không phải tốn chi phí hoạt động bình thường như đối với nhân viên nội bộ. Crowdsourcing cho phép các công ty thuê nhân công từ mọi nơi trong nước hoặc trên thế giới, điều này cho phép các doanh nghiệp khai thác được rất nhiều kĩ năng và chuyên môn mà không phải tốn chi phí hoạt động bình thường như đối với nhân viên nội bộ. Crowdsourcing cho phép các công ty thuê nhân công từ mọi nơi trong nước hoặc trên thế giới, điều này cho phép các doanh nghiệp khai thác được rất nhiều kĩ năng và chuyên môn mà không phải tốn chi phí hoạt động bình thường như đối với nhân viên nội bộ.

Những người tham gia vào Crowdsourcing đôi khi là những freelancer (người làm nghề tự do), trong khi những người khác thực hiện các nhiệm vụ nhỏ trên cơ sở tự nguyện.

Ví dụ: nhiều ứng dụng giao thông khuyến khích người lái xe báo cáo tai nạn và các sự cố khác trên đường để cung cấp thông tin cập nhật theo thời gian thực cho người dùng ứng dụng.

Crowdsourcing cho phép các công ty thuê nhân công từ mọi nơi trong nước hoặc trên thế giới, điều này cho phép các doanh nghiệp khai thác được rất nhiều kĩ năng và chuyên môn mà không phải tốn chi phí hoạt động bình thường như đối với nhân viên nội bộ.

Crowdsourcing đang trở thành một phương pháp phổ biến để huy động vốn cho các dự án đặc biệt. Với tư cách là phương án thay thế cho các lựa chọn tài chính truyền thống, crowdsourcing khai thác mối quan tâm chung của một nhóm, bỏ qua những trung gian thông thường thiết để huy động vốn.

(Visited 98 times, 1 visits today)

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *